УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, ЕИК: 115868007, ДДС Номер: BG115868007

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.


Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД, е изрично забранено.

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg


Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта press.uni-plovdiv.net означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.Общите условия могат да бъдат изменяни от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта press.uni-plovdiv.net.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: press.uni-plovdiv.net

Последна актуализация 10.09.2020 г.


Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на виртуална книжарница press.uni-plovdiv.net, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД и Потребителя, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до press@uni-plovdiv.bg


Политика за защита на лични данни

1. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта press.uni-plovdiv.net от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на press.uni-plovdiv.net и в полетата на формуляра за онлайн поръчка на press.uni-plovdiv.net, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. 

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на press.uni-plovdiv.net; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта press.uni-plovdiv.net.

6. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

7. При създаване на онлайн поръчка УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя онлайн поръчка – имена, тел.номер, адрес, e-mail и ЕГН (при изискана от потребителя фактура на физическо лице).

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, тел.номер.


Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта press.uni-plovdiv.net.


Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на press@uni-plovdiv.bg.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.


Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, press.uni-plovdiv.net наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава press.uni-plovdiv.net. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен press.uni-plovdiv.net и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД и доставчиците на услуги на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД използват долупосочените видове бисквитки:

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

 

Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД . Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads, Criteo и др.

 

Цени

Всички цени на Продуктите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включен ДДС и всички други изисквани данъци или такси. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.


 Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  начин и от посочения от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  обстоятелства.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт не може да бъде доставен/предоставен от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД , Потребителят ще бъде информиран за това.


Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с услуга Пощенски паричен превод (ППП). Разписката за ППП, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При изадена фактура разписката за ППП се прикрепя към фактурата.


Отказ от закупена стока

ВАЖНО! Ограничения за замяна на стока – печатни изделия

При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката.


Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:


Публикуване на отзиви

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Отзиви на страницата на продукта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че press.uni-plovdiv.net констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, press.uni-plovdiv.net си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.


Други

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали онлайн поръчка на press.uni-plovdiv.net, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  управлява този Сайт от адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: press.uni-plovdiv.net


Отговорност

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта press.uni-plovdiv.net, и не носи отговорност за такова съдържание. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.


Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД . Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.


Координатите на УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД  са следните:

гр. Пловдив
ул. „Цар Асен“ 24
тел.: 0895 482 175
e-mail: press@uni-plovdiv.bg