Защита на лични данни


1. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта press.uni-plovdiv.net от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на press.uni-plovdiv.net и в полетата на формуляра за онлайн поръчка на press.uni-plovdiv.net, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. 

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на press.uni-plovdiv.net; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта press.uni-plovdiv.net.

6. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други, посочени в закона случаи.

7. При създаване на онлайн поръчка УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя онлайн поръчка – имена, тел.номер, адрес, e-mail и ЕГН (при изискана от потребителя фактура на физическо лице).

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, тел.номер.


Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта press.uni-plovdiv.net.


Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЕООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на press@uni-plovdiv.bg.